Privacyvoorwaarden

Structuur

 1. Inleiding
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Logfiles
 4. Goodgift aanmaken
 5. Goodgift inruilen
 6. Wordpress-blog
 7. Nieuwsbrief via Mailchimp
 8. Cookies
 9. Betaling via Mollie
 10. Social media
 11. Gegevensbeveiliging
 12. Wijziging van de privacyverklaring
 13. Herroeping
 14. Recht van betrokkenen

1. Inleiding

Van harte welkom op www.goodgift.be! Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en respecteren uw persoonlijke levenssfeer. Wij geven hieronder aan welke gegevens wij verwerken op welk moment, met welk doel, en op welke wettelijke basis. Hierdoor hopen wij u duidelijk te maken hoe de door ons aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens hierbij gegarandeerd wordt.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde via www.goodgift.be/privacy/ worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt.


Voor zover wij op grond van rechtmatigheid een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 onder f) AVG) aanvoeren, komt u een recht van bezwaar conform art. 21 AVG toe.

Conform art. 21 AVG hebt u het recht
te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer ten behoeve van direct marketing of een daarmee verbonden profilering.

Wij staken ook de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (zie art. 21 lid 1 AVG, het zogenaamde 'beperkte recht van bezwaar'). In dit geval dient u voor het bezwaar redenen aan te voeren waaruit uw bijzondere situatie blijkt.


2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 paragraaf 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Goodgift vzw
Taylor & Hubs
Dendermondestraat 44
2018 Antwerpen
België

Ondernemingsnummer: 0721.858.360
BTW-nummer: BE0721.858.360

E-mail: privacy@goodgift.be

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten bij de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@goodgift.be.

3. Logfiles

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van uw apparaat en slaan wij die op in zogenaamde server-logfiles. Het gaat bij deze gegevens om informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hier: websitebezoeker). De gegevens worden automatisch door uw browser doorgegeven bij een bezoek aan onze website. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • de tijd van het bezoek aan onze website (verbinding met de server van de provider)
 • URL van de website vanwaar u onze website hebt bezocht
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • het type en de versie van de door u gebruikte browser
 • het IP-adres van uw computer

Doel van deze verwerking is het kunnen bezoeken van onze website met uw apparaat en het mogelijk maken van een correcte weergave van onze website op uw apparaat of in uw browser. Daarnaast zijn de gegevens voor ons van belang voor het optimaliseren van onze website en voor het garanderen van de veiligheid van onze systemen. De gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij u een voor uw browser geoptimaliseerde website aan te bieden en communicatie tussen onze server en uw apparaat mogelijk te maken. Met name voor dit laatste is de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk.

De gegevens worden bij ons voor 1 jaar opgeslagen.

De ontvanger van de gegevens is onze webhost.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

4. Goodgift aanmaken

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een Goodgift aan te kopen.

Een Goodgift is een fysieke cadeaubon waarbij de begunstigde kan kiezen uit een lijst met goede doelen om een donatie aan te schenken.

De noodzakelijke gegevens hierbij zijn momenteel:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres

Zakelijke klanten dienen ook volgende gegevens mee te delen:

 • Ondernemingsnaam
 • Ondernemingsnummer
 • Website
 • Facturatieadres

De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het aanmaken en verzenden van de Goodgift(s) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de verwerking van uw aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Daarnaast wordt door ons het tijdstip van het aanmaken van de Goodgift(s) en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van onze diensten te voorkomen of aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen of en wanneer onze diensten onrechtmatig zijn gebruikt.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze dienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat uw Goodgift niet correct kan aangemaakt en besteld worden.

5. Goodgift inruilen

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een Goodgift in te ruilen met behulp van een unieke inwisselcode.

De noodzakelijke gegevens hierbij zijn momenteel:

 • Voor- en achternaam
 • Gekozen goed doel
 • E-mailadres

Daarnaast kunt u een, niet-verplichte, persoonlijke boodschap aan de gever van de Goodgift toevoegen. De verplichte en niet-verplichte informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het inruilen van de Goodgift(s) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de verwerking van uw aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Daarnaast wordt door ons het tijdstip van het inruilen van de Goodgift(s) en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van onze diensten te voorkomen of aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen of en wanneer onze diensten onrechtmatig zijn gebruikt.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Wanneer u een Goodgift inruilt en het bedrag doneert aan een goed doel, delen wij de volgende gegevens met de gever van de Goodgift: voor- en achternaam, het gekozen goed doel en indien u dit wenst de persoonlijke boodschap aan de gever.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze dienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat uw Goodgift niet correct kan worden ingeruild.

6. Wordpress-blog

Op onze website is een blog te vinden waarbij gereageerd kan worden op de artikels. De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt om deze functionaliteit te kunnen aanbieden.

Hierbij zijn de volgende gegevens te beschouwen als verplichte informatie:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Alle informatie die uit uw reactie valt op te maken

Daarnaast kunt u overige, niet verplichte informatie toevoegen:

 • Website

De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij een degelijk blog bij te houden en een indeling van de afzonderlijke bijdragen voor onze gebruikers mogelijk te maken.

De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor het functioneren van deze functie.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

7. Nieuwsbrief via Mailchimp

Deze website maakt gebruik van Mailchimp, een nieuwsbrief platform van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimp maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Dankzij de mogelijkheid om een nieuwsbrief te versturen houden wij geïnteresseerde gebruikers op de hoogte van onze aanbiedingen.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).

U kunt ook steeds zelf uw e-mailadres uit ons nieuwsbriefbestand verwijderen via de link in de nieuwsbrief.


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website te verbeteren. In cookies kunnen gegevens of instellingen op een website worden opgeslagen, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd of opgegeven bij een volgend bezoek. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID waardoor het apparaat waarop het cookie is opgeslagen, herkend wordt. Wij gebruiken daarvoor in het bijzonder de volgende cookies:

 • Cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is u of uw apparaat tijdens uw bezoek aan onze website te identificeren. Deze cookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist.
 • Cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is u of uw apparaat op onze website te identificeren. Door deze cookies wordt uw geselecteerde taal voor ons Wordpress-blog opgeslagen en beschermen wij ons tegen frauduleuze of oneigenlijke toegang tot de website. Deze cookies worden na een jaar automatisch gewist.

Doel van deze verwerking is het gebruik van de website voor u zo prettig mogelijk te maken, en instellingen te kunnen opslaan.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij u een website aan te bieden die uw persoonlijke instellingen opslaat en het bezoek aan onze website zo eenvoudig mogelijk maakt.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

In uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies beperken of volledig blokkeren. U kunt instellen dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van het browservenster.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

Cookies worden ook gebruikt door andere door ons gebruikte diensten. Wij wijzen u bij de afzonderlijke diensten steeds specifiek op het gebruik van de cookies.

9. Betaling via Mollie

Bij het uitvoeren van de betaling van onze diensten maken wij gebruik van de betalingsmethodes

 • Bancontact / Mister Cash
 • Visa / Mastercard
 • Overschrijving

Mollie is een PCI-DSS, level 1 gecertificeerde betalingsdienstverlener en wordt geëxploiteerd door Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u de betaling op onze website met een van de hiervoor genoemde betalingsmethodes via Mollie uitvoert, verwerkt Mollie de volgende gegevens van u:

 • uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditcardnummer)
 • uw IP-adres
 • uw internetbrowser en apparaat
 • In sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • In sommige gevallen uw adresgegevens
 • In sommige gevallen informatie omtrent het product of de dienstverlening die u via ons hebt aangeschaft
 • Overige persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via correspondentie of aan de telefoon.

Het doel van de verwerking van de gegevens in het kader van het betaalproces is de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en de verwerking van uw betaling.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder b) AVG.

De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Meer informatie over de privacybepalingen van Mollie is te vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

10. Social Media

Wij zijn naast deze website ook aanwezig op verschillende social media die u via bijbehorende knoppen op onze website kunt bereiken. Als u een dergelijke site bezoekt, worden mogelijk persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van het social network. Het kan zijn dat naast de opslag van de door u bij dit social medium ingevoerde gegevens ook andere informatie door de aanbieder van het social network wordt verwerkt.

Daarnaast verwerkt de aanbieder van het social network mogelijk de belangrijkste gegevens van het computersysteem dat u gebruikt om het netwerk te bezoeken – bijvoorbeeld uw IP-adres, het gebruikte processortype en de browserversie met plug-ins.

Als u tijdens het bezoek aan een dergelijk medium met uw persoonlijke gebruikersaccount bent ingelogd bij dit medium kan het medium uw bezoek linken aan uw account. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, dient u op uw gebruikersaccount uit te loggen voordat u onze pagina op dit social network bezoekt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door het betreffende medium evenals de verwerking van uw gegevens aldaar, alsmede uw hiermee samenhangende rechten kunt u terugvinden in de bepalingen van de betreffende media, bijvoorbeeld op:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

11. Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is echter een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

12. Wijziging van de privacyverklaring

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van de privacyverklaring noodzakelijk maken.

Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, stellen wij u uiterlijk zes weken voor het in werking treden van de wijziging via het kopje boven de tekst 'Privacyverklaring' op de hoogte. U hebt in het algemeen een recht van herroeping met betrekking tot uw verstrekte toestemming.

U dient er rekening mee te houden (voor zover u geen gebruik maakt van uw recht van herroeping) dat steeds de actuele versie van de privacyverklaring geldend is.

13. Herroeping

U hebt het recht om verstrekte toestemmingen met werking voor de toekomst te allen tijde te herroepen.

14. Recht van betrokkenen

U hebt principieel de volgende rechten:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • Recht op gegevensverwijdering (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 f. AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Neem bij aanvragen van deze aard contact op met privacy@goodgift.be. Houd er rekening mee dat wij bij dergelijke aanvragen moeten controleren of het hier daadwerkelijk gaat om de desbetreffende persoon.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de voorschriften van de AVG.

Op onze website vinden geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen plaats.

Versie: 10-02-2022

Hulp nodig?

Algemeen: hallo@goodgift.be

Zakelijk: nathan@goodgift.be

Goede doelen: leen@goodgift.be

Adres

Goodgift VZW

Taylor & Hubs
Dendermondestraat 44
2018 Antwerpen

Volg ons!

Oeps! Je browser wordt niet ondersteund!

Je browser (Internet Explorer 11) is verouderd

Met een verouderde browser kan je onze website helaas niet goed gebruiken. Voor de beste ervaring raden we je aan om over te stappen.

Ondersteunde browsers

Download de nieuwste versie van je favoriete browser: