Privacyvoorwaarden

Structuur

 1. Inleiding
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Logfiles
 4. Goodgift aanmaken
 5. Goodgift inruilen
 6. Wordpress-blog
 7. Nieuwsbrief via Mailchimp
 8. Cookies
 9. Bing Ads
 10. Google Adwords
 11. Gebruik van Google Fonts
 12. Betaling via Mollie
 13. Social media
 14. Google Analytics
 15. Google Remarketing
 16. Gegevensbeveiliging
 17. Wijziging van de privacyverklaring
 18. Herroeping
 19. Recht van betrokkenen

1. Inleiding

Van harte welkom op www.goodgift.be! Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en respecteren uw persoonlijke levenssfeer. Wij geven hieronder aan welke gegevens wij verwerken op welk moment, met welk doel, en op welke wettelijke basis. Hierdoor hopen wij u duidelijk te maken hoe de door ons aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens hierbij gegarandeerd wordt.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde via www.goodgift.be/privacy/ worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt.


Voor zover wij op grond van rechtmatigheid een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 onder f) AVG) aanvoeren, komt u een recht van bezwaar conform art. 21 AVG toe.

Conform art. 21 AVG hebt u het recht
te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer ten behoeve van direct marketing of een daarmee verbonden profilering.

Wij staken ook de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (zie art. 21 lid 1 AVG, het zogenaamde 'beperkte recht van bezwaar'). In dit geval dient u voor het bezwaar redenen aan te voeren waaruit uw bijzondere situatie blijkt.


2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 paragraaf 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Goodgift vzw
Antwerp South Business Center
Dendermondestraat 44
2018 Antwerpen
België

Ondernemingsnummer: 0721.858.360
BTW-nummer: BE0721.858.360

E-mail: privacy@goodgift.be

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten bij de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@goodgift.be.

3. Logfiles

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van uw apparaat en slaan wij die op in zogenaamde server-logfiles. Het gaat bij deze gegevens om informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hier: websitebezoeker). De gegevens worden automatisch door uw browser doorgegeven bij een bezoek aan onze website. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • de tijd van het bezoek aan onze website (verbinding met de server van de provider)
 • URL van de website vanwaar u onze website hebt bezocht
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • het type en de versie van de door u gebruikte browser
 • het IP-adres van uw computer

Doel van deze verwerking is het kunnen bezoeken van onze website met uw apparaat en het mogelijk maken van een correcte weergave van onze website op uw apparaat of in uw browser. Daarnaast zijn de gegevens voor ons van belang voor het optimaliseren van onze website en voor het garanderen van de veiligheid van onze systemen. De gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij u een voor uw browser geoptimaliseerde website aan te bieden en communicatie tussen onze server en uw apparaat mogelijk te maken. Met name voor dit laatste is de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk.

De gegevens worden bij ons voor 1 jaar opgeslagen.

De ontvanger van de gegevens is onze webhost.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

4. Goodgift aanmaken

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een Goodgift aan te kopen.

Een Goodgift is een fysieke cadeaubon waarbij de begunstigde kan kiezen uit een lijst met goede doelen om een donatie aan te schenken.

De noodzakelijke gegevens hierbij zijn momenteel:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres

Zakelijke klanten dienen ook volgende gegevens mee te delen:

 • Ondernemingsnaam
 • Ondernemingsnummer
 • Website
 • Facturatieadres

De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het aanmaken en verzenden van de Goodgift(s) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de verwerking van uw aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Daarnaast wordt door ons het tijdstip van het aanmaken van de Goodgift(s) en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van onze diensten te voorkomen of aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen of en wanneer onze diensten onrechtmatig zijn gebruikt.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze dienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat uw Goodgift niet correct kan aangemaakt en besteld worden.

5. Goodgift inruilen

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een Goodgift in te ruilen met behulp van een unieke inwisselcode.

De noodzakelijke gegevens hierbij zijn momenteel:

 • Voor- en achternaam
 • Gekozen goed doel
 • E-mailadres

Daarnaast kunt u een, niet-verplichte, persoonlijke boodschap aan de gever van de Goodgift toevoegen. De verplichte en niet-verplichte informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het inruilen van de Goodgift(s) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de verwerking van uw aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Daarnaast wordt door ons het tijdstip van het inruilen van de Goodgift(s) en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van onze diensten te voorkomen of aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen of en wanneer onze diensten onrechtmatig zijn gebruikt.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Wanneer u een Goodgift inruilt en het bedrag doneert aan een goed doel, delen wij de volgende gegevens met de gever van de Goodgift: voor- en achternaam, het gekozen goed doel en indien u dit wenst de persoonlijke boodschap aan de gever.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze dienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat uw Goodgift niet correct kan worden ingeruild.

6. Wordpress-blog

Op onze website is een blog te vinden waarbij gereageerd kan worden op de artikels. De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt om deze functionaliteit te kunnen aanbieden.

Hierbij zijn de volgende gegevens te beschouwen als verplichte informatie:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Alle informatie die uit uw reactie valt op te maken

Daarnaast kunt u overige, niet verplichte informatie toevoegen:

 • Website

De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij een degelijk blog bij te houden en een indeling van de afzonderlijke bijdragen voor onze gebruikers mogelijk te maken.

De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor het functioneren van deze functie.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

7. Nieuwsbrief via Mailchimp

Deze website maakt gebruik van Mailchimp, een nieuwsbrief platform van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimp maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Dankzij de mogelijkheid om een nieuwsbrief te versturen houden wij geïnteresseerde gebruikers op de hoogte van onze aanbiedingen.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).

U kunt ook steeds zelf uw e-mailadres uit ons nieuwsbriefbestand verwijderen via de link in de nieuwsbrief.


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website te verbeteren. In cookies kunnen gegevens of instellingen op een website worden opgeslagen, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd of opgegeven bij een volgend bezoek. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID waardoor het apparaat waarop het cookie is opgeslagen, herkend wordt. Wij gebruiken daarvoor in het bijzonder de volgende cookies:

 • Cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is u of uw apparaat tijdens uw bezoek aan onze website te identificeren. Deze cookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist.
 • Cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is u of uw apparaat op onze website te identificeren. Door deze cookies wordt uw geselecteerde taal voor ons Wordpress-blog opgeslagen en beschermen wij ons tegen frauduleuze of oneigenlijke toegang tot de website. Deze cookies worden na een jaar automatisch gewist.

Doel van deze verwerking is het gebruik van de website voor u zo prettig mogelijk te maken, en instellingen te kunnen opslaan.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij u een website aan te bieden die uw persoonlijke instellingen opslaat en het bezoek aan onze website zo eenvoudig mogelijk maakt.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

In uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies beperken of volledig blokkeren. U kunt instellen dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van het browservenster.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website


Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

Cookies worden ook gebruikt door andere door ons gebruikte diensten. Wij wijzen u bij de afzonderlijke diensten steeds specifiek op het gebruik van de cookies.

9. Bing Ads

Wij maken gebruik van de dienst Bing Ads die door de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft') wordt geëxploiteerd. Als u door het aanklikken van een desbetreffende advertentie op onze internetpagina terechtkomt, wordt hierdoor op uw computer door Microsoft een cookie geplaatst. Uitgebreide informatie over de cookies kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement onder 'Cookies en soortgelijke technologieën', als u op de link aan het eind van het tekstgedeelte 'Meer informatie’ klikt.

Bij ieder bezoek aan onze internetpagina wordt informatie (ook persoonsgegevens) doorgegeven aan Microsoft. Algemene informatie over de door Microsoft verzamelde gegevens kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement onder 'Persoonsgegevens die wij verzamelen'.

De door Microsoft verzamelde gegevens kunnen door Microsoft ook worden doorgegeven aan staten buiten de EU, met name aan de VS. Microsoft heeft tegenover het Department of Commerce verklaard dat het principe van het Privacy Shield gerespecteerd wordt. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement#mainwherewestoreandprocessdatamodule en https://www.privacyshield.gov.

Indien u gelijktijdig bij uw Microsoft-account bent ingelogd, kan de door Microsoft vergaarde informatie (ook persoonsgegevens) gekoppeld worden aan uw Microsoft-account. Het direct koppelen van de aan Microsoft doorgegeven informatie aan uw Microsoft-account kan alleen worden voorkomen door bij Microsoft uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

Microsoft verstrekt de gegevens in sommige gevallen aan derden.

De verwerkte informatie wordt door Microsoft gebruikt om statistieken op te stellen die het succes van de betreffende advertentie weergeven. Ook gebruikt Microsoft de verwerkte gegevens om op interesse afgestemde reclame te kunnen sturen. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen die naar u persoonlijk terug te leiden is.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigde belang ligt bij het grote nut dat de hierboven beschreven functies hebben voor onze aanbiedingen. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. Op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ kunt u een cookie laten plaatsen dat verdere verwerking van uw gegevens verhindert. Daarnaast kunt u in uw browserinstellingen het plaatsen van cookies beperken of volledig blokkeren.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website


De gegevens worden niet langer opgeslagen dan voor de hierboven beschreven procedure technisch noodzakelijk is.

Meer informatie kunt u vinden in de regels inzake gegevensbescherming van Microsoft met betrekking tot Bing-Ads:

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

10. Google Adwords

Deze website gebruikt Google AdWords en in het kader van Google AdWords Conversion-Tracking, een online reclamedienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn een analysedienst van Google. Bij het aanklikken van een door Google vertoonde advertentie wordt een zgn. 'cookie', een tekstbestand, op uw apparaat opgeslagen dat een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maakt. De door de cookies vergaarde informatie omtrent uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google, mogelijk in de VS of een ander land, en daar opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Als u bepaalde sites van ons bezoekt en het opgeslagen cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo doorgestuurd is naar onze website. Iedere AdWords-klant krijgt een ander cookie.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google') heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard, dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

De verkregen informatie wordt door Google met name gebruikt om statistieken samen te stellen die het succes van de betreffende Google-advertentie weergeven. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Wij hebben er zelf geen invloed op welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:
”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers. Google heeft daarbij o.a. een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens voor het verbeteren van de eigen diensten.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. Op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties deactiveren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website


Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google dat hier terug te vinden is:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacyinstellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u deze functie van onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

11. Google Fonts

Wij maken op onze website gebruik van externe lettertypen, zgn. Google Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

De koppeling van de Web Fonts vindt plaats via een interface ('API') naar de Google-diensten. Door de koppeling van de Web Fonts vergaart Google in sommige gevallen informatie (ook persoonsgegevens) en verwerkt deze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de informatie ook aan een server in een land doorgeeft dat geen lid is van de EU.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Wij hebben er zelf geen invloed op welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt'.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies - voor zover Google deze plaatst - door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meestgebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Het koppelen van de Google Fonts heeft het doel uniforme lettertypes op uw apparaat te kunnen weergeven.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigde belang ligt daarbij in het grote nut dat een uniforme weergave van de lettertypen biedt. Dankzij de uniforme weergave is de lay-out eenvoudiger te realiseren dan wanneer wij moeten reageren op de standaard lettertypen van verschillende besturingssystemen of browsers met eigen grafisch aangepaste websites. Google heeft daarbij o.a. een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens voor het verbeteren van de eigen diensten.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen of meedelen (bijv. per e-mail aan privacy@goodgift.be).


Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google dat hier terug te vinden is:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about

https://developers.google.com/terms/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacyinstellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken en dat de weergave van de website verandert.

12. Betaling via Mollie

Bij het uitvoeren van de betaling van onze diensten maken wij gebruik van de betalingsmethodes

 • Bancontact / Mister Cash
 • Visa / Mastercard
 • Overschrijving

Mollie is een PCI-DSS, level 1 gecertificeerde betalingsdienstverlener en wordt geëxploiteerd door Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u de betaling op onze website met een van de hiervoor genoemde betalingsmethodes via Mollie uitvoert, verwerkt Mollie de volgende gegevens van u:

 • uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditcardnummer)
 • uw IP-adres
 • uw internetbrowser en apparaat
 • In sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • In sommige gevallen uw adresgegevens
 • In sommige gevallen informatie omtrent het product of de dienstverlening die u via ons hebt aangeschaft
 • Overige persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via correspondentie of aan de telefoon.

Het doel van de verwerking van de gegevens in het kader van het betaalproces is de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en de verwerking van uw betaling.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder b) AVG.

De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Meer informatie over de privacybepalingen van Mollie is te vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

13. Social Media

Wij zijn naast deze website ook aanwezig op verschillende social media die u via bijbehorende knoppen op onze website kunt bereiken. Als u een dergelijke site bezoekt, worden mogelijk persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van het social network. Het kan zijn dat naast de opslag van de door u bij dit social medium ingevoerde gegevens ook andere informatie door de aanbieder van het social network wordt verwerkt.

Daarnaast verwerkt de aanbieder van het social network mogelijk de belangrijkste gegevens van het computersysteem dat u gebruikt om het netwerk te bezoeken – bijvoorbeeld uw IP-adres, het gebruikte processortype en de browserversie met plug-ins.

Als u tijdens het bezoek aan een dergelijk medium met uw persoonlijke gebruikersaccount bent ingelogd bij dit medium kan het medium uw bezoek linken aan uw account. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, dient u op uw gebruikersaccount uit te loggen voordat u onze pagina op dit social network bezoekt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door het betreffende medium evenals de verwerking van uw gegevens aldaar, alsmede uw hiermee samenhangende rechten kunt u terugvinden in de bepalingen van de betreffende media, bijvoorbeeld op:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

14. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maken. Google Analytics gebruikt ook zogenaamde webbakens (niet-zichtbare grafische afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op websites worden geanalyseerd. De door de cookies en webbakens vergaarde informatie omtrent uw gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) wordt doorgegeven aan een server van Google, mogelijk in de VS of een ander land buiten de EU, en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractpartners van Google.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het door het Amerikaanse ministerie van Handel gepubliceerde EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Google geeft aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect onder 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt', alsmede op https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering ('anonymize IP'). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgegeven en daar afgekort. Daarnaast hebben wij voor het gebruik van Google Analytics met Google een overeenkomst omtrent de verwerking van persoonsgegevens gesloten (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in opdracht van ons, om uw gebruik van de website te analyseren, om voor ons rapportages samen te stellen omtrent de activiteiten van de website en om ons te informeren omtrent overige met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten. Google kan deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies - voor zover Google deze plaatst - door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Het doel van de verwerking van de (persoons)gegevens is het gedrag van de gebruikers in kaart te brengen en hierop te kunnen reageren.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigde belang ligt bij het grote nut dat de hierboven beschreven functies hebben voor onze aanbiedingen. De statistische analyse van het gedrag van de gebruikers zorgt ervoor dat wij kunnen inspelen op de interesses van de gebruiker en ons aanbod kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd doen wij alles wat noodzakelijk is om zo min mogelijk inbreuk te maken op uw rechten.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. De verwerking van uw gegevens door Google kunt u voorkomen door het downloaden en installeren van de plug-in die u kunt vinden via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Daarnaast kunt u de registratie van gegevens door webbakens voorkomen door de via deze link verkrijgbare add-on voor de betreffende browser te downloaden en installeren: https://adblockplus.org/

Verder kunt u de installatie van cookies door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meestgebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website


Google Analytics wordt daarnaast gebruikt om gegevens uit AdWords en de DoubleClick-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit deactiveren via de advertentiemanager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

Meer informatie omtrent de omgang met gegevens in verband met Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Tips omtrent de privacyinstellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

15. Google Remarketing

Wij maken gebruik van de dienst Google Remarketing die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS wordt geëxploiteerd. Google Remarketing plaatst een cookie in uw computer. Door dit cookie kan Google u herkennen als u andere sites binnen het Google-advertentienetwerk bezoekt. Zo is het mogelijk om uw apparaat ook op andere websites van het Google-advertentienetwerk te herkennen en gepersonaliseerde advertenties weer te geven. In het kader van deze procedure wordt informatie (ook persoonsgegevens) doorgegeven aan Google. Het kan hierbij ook gaan om overdracht aan landen buiten de Europese Unie, met name de Verenigde Staten. Google verstrekt de gegevens in sommige gevallen aan derden.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

De verkregen informatie wordt door Google met name gebruikt om u gerichte advertenties te kunnen tonen binnen het kader van het Google-advertentienetwerk. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Wij hebben er zelf geen invloed op welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers. Google heeft daarbij o.a. een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om gepersonaliseerde advertenties te kunnen verkopen en de eigen diensten te verbeteren.


Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar. Op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties deactiveren.

Daarnaast kunt u de installatie van cookies door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meestgebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website


Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google dat hier terug te vinden is: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacyinstellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

16. Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is echter een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

17. Wijziging van de privacyverklaring

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van de privacyverklaring noodzakelijk maken.

Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, stellen wij u uiterlijk zes weken voor het in werking treden van de wijziging via het kopje boven de tekst 'Privacyverklaring' op de hoogte. U hebt in het algemeen een recht van herroeping met betrekking tot uw verstrekte toestemming.

U dient er rekening mee te houden (voor zover u geen gebruik maakt van uw recht van herroeping) dat steeds de actuele versie van de privacyverklaring geldend is.

18. Herroeping

U hebt het recht om verstrekte toestemmingen met werking voor de toekomst te allen tijde te herroepen.

19. Recht van betrokkenen

U hebt principieel de volgende rechten:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • Recht op gegevensverwijdering (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 f. AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Neem bij aanvragen van deze aard contact op met privacy@goodgift.be. Houd er rekening mee dat wij bij dergelijke aanvragen moeten controleren of het hier daadwerkelijk gaat om de desbetreffende persoon.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de voorschriften van de AVG.

Op onze website vinden geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen plaats.

Versie: 18-05-2020

Hulp nodig?

Algemeen: hallo@goodgift.be

Zakelijk: nathan@goodgift.be

Goede doelen: leen@goodgift.be

Adres

Goodgift VZW

Dendermondestraat 44
2018 Antwerpen

Volg ons!

Oeps! Je browser wordt niet ondersteund!

Je browser (Internet Explorer 11) is verouderd

Met een verouderde browser kan je onze website helaas niet goed gebruiken. Voor de beste ervaring raden we je aan om over te stappen.

Ondersteunde browsers

Download de nieuwste versie van je favoriete browser: