Algemene voorwaarden

Voorafgaande informatie en algemene verkoopsvoorwaarden

Bij Goodgift willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Goodgift stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig. Met de onderstaande voorafgaande informatie en algemene voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Goodgift kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afdrukken of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens

VZW Goodgift
Taylor & Hubs
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

hallo@goodgift.be
Ondernemingsnummer: 0721.858.360
RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Goodgift, een VZW met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, BTW BE 0721.858.360, RPR Antwerpen, biedt cadeaubonnen aan onder de naam ‘Goodgift’.

Een Goodgift is een fysieke cadeaubon waarbij de begunstigde kan kiezen uit een lijst met goede doelen om een donatie aan te schenken. Een Goodgift heeft geen nominale waarde.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website ('Klant'). Het plaatsen van een bestelling via de website van Goodgift houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Goodgift aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Hoe werkt het?

Op de website kan de Klant ('Gever') een Goodgift aankopen dat een derde ('Ontvanger') vervolgens kan schenken aan een door hem of haar gekozen goed doel ('Goed Doel').

Bij het aankopen van een Goodgift, heeft de Klant de keuze tussen het per gewone post ontvangen van een Goodgift of het zelf afdrukken van een digitale Goodgift.

De digitale Goodgift is een digitale versie van de Goodgift.

Het afdrukken van de digitale Goodgift is gratis. Voor de aankoop en verzending van de fysieke Goodgift rekent Goodgift een vast bedrag van 5 EUR aan.

De Ontvanger kan daarna de Goodgift inwisselen voor een schenking aan een Goed Doel, gekozen uit een lijst van beschikbare goede doelen te raadplegen via onze website.

De geldigheidstermijn van een Goodgift bedraagt 1 jaar.

Wanneer de Goodgift niet ingewisseld wordt binnen de geldigheidstermijn, ontvangt de Gever een bericht om de Ontvanger eraan te herinneren om een Goed Doel te kiezen. Wanneer de Ontvanger dit niet tijdig doet, vervalt de Goodgift en gaat het geschonken bedrag naar Goodgift VZW. De donatie wordt dan gebruikt om het Goodgift platform te ondersteunen.

Voor de Goodgift heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.
  • Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en een digipass kan de Klant de betaling voltooien.
  • Overschrijving: U kunt het bedrag in kwestie per overschrijving betalen. Wij bezorgen u onze bankgegevens per e-mail na ontvangst van uw bestelling. De Goodift zal pas verzonden worden als wij de betaling ontvangen hebben.

De producten die via deze website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Goodgift.

Goodgift is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Deze prijzen vormen de totale prijs, inclusief leverings-, reservatie- of administratieve kosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Eventuele bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na!

Goodgift behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Goodgift niet. Goodgift is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Goodgift is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Goodgift heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Goodgift er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Goodgift. Goodgift kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

  • Voor België: 5 euro

Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Goodgift aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Goodgift geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Goodgift niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Goodgift. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Goodgift. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Goodgift terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Goodgift was geboden.

[Artikel 5(b): Duur van de overeenkomst]

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door Goodgift per e-mail is bevestigd op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Goodgift.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Goodgift te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Aangezien de fysieke Goodgifts worden vervaardigd volgens specificaties van de Klant en zij duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, heeft de klant geen recht de bestelling te herroepen.

Ook de digitale Goodgifts omvatten de levering van digitale inhoud zonder materiële drager evenals diensten die na de volledige uitvoering ervan evenmin kunnen worden herroepen. Bij de bestelling stemt de klant dan ook uitdrukkelijk in met de uitvoering van de overeenkomst en erkent dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Goodgift klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Goodgift.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Goodgift zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Goodgift is bereikbaar via e-mail op hallo@goodgift.be of per post op het volgende adres Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Goodgift om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Goodgift. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Goodgift kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Goodgift bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen, gerechtelijke procedures of klachten die voortvloeien uit of gelinkt zijn aan een raadpleging van de website en een gebruik van de diensten van Goodgift.

Huidige gebruiksvoorwaarden en ieder geschil of klacht die voortvloeit uit of die een verband heeft met huidige gebruiksvoorwaarden of hun voorwerp of totstandkoming (waaronder de niet contractuele geschillen of klachten) wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Versie: 18-05-2020

Hulp nodig?

Algemeen: hallo@goodgift.be

Zakelijk: nathan@goodgift.be

Goede doelen: leen@goodgift.be

Adres

Goodgift vzw

Taylor & Hubs
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

Volg ons!

Oeps! Je browser wordt niet ondersteund!

Je browser (Internet Explorer 11) is verouderd

Met een verouderde browser kan je onze website helaas niet goed gebruiken. Voor de beste ervaring raden we je aan om over te stappen.

Ondersteunde browsers

Download de nieuwste versie van je favoriete browser: